FaDS – Dit Hyologiske Netværk

stiftet 1971

Vedtægter

1) Foreningens navn
FaDS – Dit Hyologiske Netværk.

2) Foreningens formål
At støtte medlemmerne fagligt og socialt

3) Medlemmer
Der er to former for medlemskab: A- og P-medlemmer. Som A-medlem kan optages personer med ansættelse i faglige eller forsøgsmæssige organisationer indenfor griseproduktion samt personer, der har en rådgivende, undervisende, formidlende, eller salgsorienteret funktion indenfor griseproduktionen. A-medlemmer kan fortsætte som A-medlemmer ved branche- eller jobskifte.

Optagelse i foreningen sker ved foreløbig godkendelse af bestyrelsen og endelig godkendelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen præsenterer nye A- og P-medlemmer på generalforsamlingen. P-medlemmer er pensionerede A-medlemmer eller studerende. Kun A-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

4) Ind- og udmeldelse
Ansøgning og optagelse som nye A- og P-medlemmer sendes til sekretæren. Ved optagelse sender sekretæren et eksemplar af vedtægter til det nye medlem. A-medlemmer er forpligtet til, at give sekretæren besked om ændringer i sit arbejde, der har betydning for medlemskabet jf. pkt. 3.

5) Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt i december for det kommende år. Restance kan betragtes som udmeldelse af foreningen.
Medlemmer, der er ledige ved kontingentets forfald, samt studerende, der ønsker arbejde i grisebranchens følgeerhverv, skal have gratis medlemskab af foreningen.

6) Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt bestemt, ved absolut stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer træffe beslutning i alle de for foreningens anliggender, der er opført på dagsordenen.

7) Bestemmelser for generalforsamlingen
Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den ordinære generalforsamling. Denne skal holdes inden udgangen af marts måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og dagsordenen skal minimum omfatte følgende:

Valg af stemmertællere og dirigent.
Optagelse af nye medlemmer m.m.
Beretning om forenings virksomhed.
Fremlæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal afgives skriftligt. Foreslåede kandidater skal før afstemning give accept af afstemning. Afstemningen skal ved valg, ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved almindeligt flertal, idet der på stemmesedlen maksimalt må skrives det antal kandidater, der skal vælges.

8) Regnskab
Foreningens regnskabsår er 01.12. – 30.11.
Den siddende kasserer og formand, ifølge konstitueringen, råder over og har adgang til bankkonto og depot. Ved overdragelse af hvervet som kasserer/formand, overdrages også adgang til bankkonto og depot fra afgående kasserer/formand til den nye kasserer/formand.

9) Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer inkl. Formand. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer.

I forbindelse med konstituering af bestyrelsen udfærdiges og dateres et dokument med navne og roller for bestyrelsens medlemmer, samt underskrifter fra de enkelte.

10) Bestyrelsens opgaver og beføjelser
Bestyrelsen kan vælge/foreslå medlemmer til såvel ad hoc som stående udvalg. Bestyrelsen kan lade foreningen repræsentere ved seminarer, symposier o.lign. Til FaDS faglige arrangementer kan bestyrelsen invitere ikke medlemmer.

11) Lampetfonden
Bestyrelsen administrerer ”Lampetfonden”. Lampetprisen gives til et medlem af FaDS, der gennem sit virke har gjort sig ekstraordinært positivt bemærket, såvel blandt foreningens medlemmer som i omverdenen.

12) Ændring af vedtægter
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når der senest med indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt ændringsforslag.

13) Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, hvis det vedtages på både en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling tidligst 31 dage efter. På første generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for – og på den ekstraordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Den sidst afholdte generalforsamling træffer samtidig beslutning om anvendelsen af foreningens midler, herunder ”Lampetfonden”.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. januar 2023 på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

/Janni Hales